Mål

Flicka håller i en blå magafon

MÅL OCH HANDLINGSPLAN FÖR FUNKTIONSRÄTT VÄSTERNORRLAND

att med givna mandat och ekonomiska resurser bevaka och stötta medlemsorganisationerna i de handikappolitiska frågor som har betydelse för organisationen
att aktivt i samverkan arbeta för goda villkor i handikapporganisationerna i länet
att stödja medlemsorganisationerna genom samordning, utbildning och information
att genom bra verksamhet samverka och påverka beslutande organ och myndigheter

Tänk på att medlemsföreningarna kan söka extra bidrag vid olika aktiviteter, samt använda sig av vår möteslokal vid egna möten.

 

HANDLINGSPLAN

Funktionsrätt Västernorrlands arbete under kommande verksamhetsår skall präglas av följande huvudinriktningar:

att utifrån medlemsorganisationernas önskemål samordna och driva de handikappolitiska frågorna så de får största möjliga slagkraft
att så vitt det är möjligt samordna utbildning, information och utvecklingspåverkan inom länsförbunden
att verka för att vara en naturlig part och remissinstans i handikappfrågor
att genom en samlad kompetens kan Funktionsrätt Västernorrland vara rådgivare åt medlemsorganisationerna i frågor som rör de funktionshindrade